Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych jest TAJ INDIAN GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Plażowej 67 (15-502), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000925359, numer NIP: 534264821, numer REGON 520131136
 
2. Z Administratorem można skontaktować się 
– listownie na adres ul.Plażowa 67, 15-502 Białystok, 
– mailowo na adres biuro@tajindian.eu
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) w celu kontaktu związanego z zawarciem i realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
d) w celu umożliwienia kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą i ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź do momentu wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych.
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Podanie danych osobowych Kancelarii jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania.
 
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Finely Served